Dne Uveřejněno v Kázání.

Jsou doby, kdy je nám dobře. Všechno nebo aspoň většina se daří. Ale jak se říká, není vždycky posvícení a tak je úplně normální, že se nám nemusí dařit. Že dokonce mohou přijít nemoci nebo útisk.
Když je dobře, je nám do zpěvu. Ale co když přijdou časy těžké? Je s námi ještě Bůh?

O tom jak na tom byli Izraelci při putování do zaslíbené země a co si z jejich postojů můžeme vzít my přemýšlel ve svém kázání Čeněk Jersák - Je mezi námi Bůh, nebo ne?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jaký je Bůh, co o nás ví? Je to Bůh, který si podle nálady něco usmyslí a udělá a nebo je to milující Otec? Izraelci se sice Boha báli kvůli zázrakům, které viděli, ale rychle zapomínali. Jestli je ale Bůh milující Otec, tak přece ví, co potřebujeme! Otázka je, jestli jsme jako Izraelci na poušti nebo opravdu věříme Bohu, že je takový, jak o něm čteme v Bibli.
Ve čtvrteční kázání o to mluvil Steven Folker - Bůh dobře ví, co potřebuješ.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se vydáme do Božích rukou, je jisté, že nás Pán Bůh povede. A dost často místy, která bychom si nevybrali a o kterých bychom si za normálních okolností mysleli, že tohle přece nemůžeme zvládnout. A je to pravda. Sami bychom to opravdu nezvládli. Na nás je jen mít odvahu mu uvěřit, protože On je dost silný, aby nás provedl vším.

Marek Žitný ve svém kázání hovořil o tom, jak se Izrael vydal pod Božím vedením na pouť do zaslíbené země. I pro nás jejich příběh může být inspirací - Když Bůh před tebou rozdělí moře.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když vycházeli Izraelci z Egypta, dostali nařízeno, aby vyplatili všechno prvorozené - od zvířat až po děti. I Ježíš byl takto vyplacen. Důvodem bylo, aby si připomínali, že je Bůh vykoupil z Egyptského otroctví a že mu nyní náležejí.
Nyní jsme o několik tisíc let dál. Ale jsetliže jsme přijali, že za nás Ježíš zaplatil svou krví, abychom byli vykoupeni z otroctví hříchu, pak jsme stejně jako Izrael jeho.

Jaká je pak odpověď na otázku „Co všechno v našem životě patří Bohu a co už ne?“ hovořil ve svém kázání Pavel Smilek - Co všechno patří Bohu?

Dne Uveřejněno v Kázání.

Vyvedení Izraelitů z Egypta patří k velmi známým biblickým příběhům. A přesto na počátku onoho „slavného nového začátku“ stojí i zvláštní drobnosti, které můžeme dnes považovat možná za méně podstatné - a tím přicházet o kus významu této veliké události. Pavel Smilek starší zve například ke zkoumání toho, že všechny věci pochází od Boha a jsou projevem Jeho štědrosti nebo připomenutí, že ve starověku bylo jídlo vnímáno jako prostor pro setkání člověka s Bohem a modlitba před jídlem dělá toto jídlo, tento čas zázrakem - Slavný nový začátek.

Dne Uveřejněno v Kázání.

I když na začátku zazní, že text pochází z knihy Genesis, série výkladů Druhé knihy Mojžíšovy je nepřerušena, a znovu jde o knihu Exodus. Na počátku sedmé kapitoly popisuje Bůh, jak bude jednat s faraonem a egyptských lidem i s Izraelity. Tam, kde ztrácíme naději a věci vypadají nepohnutelně a neřešitelně, přichází Bůh a slibuje „Egypťané poznají, že já budu jednat“. I v našich vnitřních Egyptech, zápasech a bojích můžeme poznat mocnou ruku Boží - Boží znamení, kterým lidé nevěří

Dne Uveřejněno v Kázání.

My Češi máme sklon k reptání. Málokdy jsme spokojení. A je to možná tím, že jsme málo vděční. Bereme věci a situace jako samozřejmost. Pak nemůžeme mít radost.
I Izraelci po svém odchodu z Egypta byli v obdobné situaci - jakmile se objevily nějaké potíže, okamžitě začali reptat.
Co si z jejich příběhu můžeme vzít pro náš život, o tom ve svém nedělním kázání mluvil Pavel Coufal - Na čem stojí naše radost?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnozí ještě nepoznali a nepřijali, že největší požehnání se skrývá často tam, kde je nejméně očekáváno.
K Božím cílům dospěje jen život řízený Bohem. Nechejme se vést sloupem oblakovým ve dne a ohnivým v noci, a také výkladem staršího sboru Pavla Smilka chvílemi, kdy Izraelité vycházejí z Egypta. Připomeňme si, že Pán Bůh nás často vede cestami, kterými nerozumíme, ale na kterých Bůh bojuje za nás a my mlčky přihlížíme. Bůh určuje cestu, tak se neboj

Dne Uveřejněno v Kázání.

Host sboru, Tony Landini z Arbor Road Church v americkém Long Beach, přemýšlí o tom, zda, kdy a jak plánovat. Na čem stavět vlastní plány a jak si poradit ve chvíli, kdy selhávají? Je možné se skutečně vždy opřít o to, že Bůh je dobrý? A jak se na tuto skutečnost dívat ve světle těžkých věcí a neuchopitelných událostí? Jsme jako mlha - teď tu jsme a za chvíli být nemusíme

Dne Uveřejněno v Kázání.

V klasickém schématu tragédie nechybí kolize, krize, peripetie a katastrofa. Dá se říci, že 8. - 11. kapitola knihy Exodus, které zaznamenávají rány, jež Hospodin dopustil na Egypt, zobrazují takovou katastrofu. Ale přesto uprostřed tohoto bolestného líčení zní i tóny naděje. Jejich dozvuk najdeme například v textu Žalm č. 105, ze kterého kazatel Pavel Coufal také cituje. Zkoumejme společně důvod katastrofy i naději vysvobození - Bůh silný a svatý

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se řekne jistota, možná nás napadne předmět, věc, okolnost, způsob, jak se ochránit. Že se jako ochrana člověka nabízí sám Bůh možná nemusí znít tak překvapivě jako to, že ochranou je to, že On je Hospodin. Proč stavět svoji jistotu právě na tomto poznání - že Bůh je Hospodin - na čem jistota stojí a jak se zachovat v časech, ve kterých důvody k jistotě scházejí, i o tom mluví kazatel sboru Pavel Coufal na základě textu z 5. a 6. kapitoly Druhé knihy Mojžíšovy - Kdo je naše jistota?.